Rionedreeks 16: neerslaginformatie voor het bebouwde gebied

Download publicatie

Neerslaginformatie wordt in de bebouwde omgeving steeds belangrijker. Om het functioneren van het stedelijke (afval)watersysteem te evalueren en te toetsen, heeft een gemeente nauwkeurige en gedetailleerde informatie nodig, zowel in tijd als in ruimtelijke verdeling. Voor sturing van het systeem (RTC) kunnen ook weersverwachtingen een interessante rol spelen. En bij het anticiperen op klimaatontwikkeling wil de gemeente haar ontwerp kunnen afstemmen op de beste prognoses.

Tot voor kort gebruikten gemeenten alleen (grond)regenmeters om neerslaginformatie te verkrijgen. Maar het direct meten van neerslag met grondregenmeters is in de stad kostbaar en lastig. Een juiste en beveiligde meteropstelling is bijna niet te realiseren. Sinds 2008 biedt het KNMI meer gedetailleerde radarneerslaginformatie, die ook interessant is voor het stedelijk (afval)waterbeheer. Gemeenten gebruiken deze radargegevens steeds vaker.

Deze RIONEDreeks-uitgave geeft een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van neerslaginformatie uit radar en regenmeters, met name gericht op bebouwd gebied. In dit boekje staat onder meer welke neerslaginformatie voor stedelijk (afval)waterbeheer van belang is en welke informatie nu beschikbaar is. Daarnaast komen de meestgebruikte meetmethoden met regenmeters en radartechnieken aan de orde, inclusief de voor- en nadelen. Ook laten experts hun licht schijnen over de toekomstige ontwikkeling van neerslagmetingen en wat dit voor het stedelijk (afval)waterbeheer kan betekenen.

Met de huidige technische mogelijkheden is waardevolle neerslaginformatie beschikbaar. Op termijn gaat verdere ontwikkeling van (radar)meetmethoden nóg nauwkeuriger informatie opleveren. Voor het bebouwde gebied is dat uiterst belangrijk. Hiermee kunnen gemeenten nog beter het functioneren van systemen evalueren en daaruit lering trekken voor mogelijke verbeteringen.

Download publicatie